ΕΡΓΟ

Ο κύριος σκοπός του έργου LIFE GoProForMED είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των 4 επιλεγμένων δασικών τύπων οικοτόπων στη Βιογεωγραφική Περιοχή της Μεσογείου. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής διαχειριστικών πρακτικών φυσικής δασοπονίας σε 4 χώρες, αντιπροσωπευτικές της περιοχής της Μεσογείου (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα).

 

ΣΤΟΧΟΙ

Στη Μεσογειακή Βιογεωγραφική Περιοχή:

  • οι δασικοί τύποι οικοτόπων αντιμετωπίζουν απειλές τόσο από την κλιματική κρίση, όσο και από ορισμένες πρακτικές διαχείρισης που παρεμποδίζουν τη διατήρησή τους
  • υπάρχει έλλειψη σαφών και κοινών στρατηγικών σε διακρατικό επίπεδο για τη διατήρηση των δασικών τύπων οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού συστήματος για τον προσδιορισμό, την ταξινόμηση και την εκτίμηση του επιπέδου διατήρησής τους.

Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι:

  • η καθιέρωση διακρατικής στρατηγικής για τη διατήρηση των επιλεγμένων δασικών τύπων οικοτόπων, λαμβάνοντας υπόψη τους πρωταρχικούς κινδύνους που συνδέονται με τις δασικές πυρκαγιές
  • o καθορισμός πρακτικών διαχείρισης και διατήρησης για τους 4 επιλεγμένους τύπους οικοτόπων και η ευρεία εφαρμογή τους σε επιδεικτική μορφή, τόσο ως προς την έκταση, όσο και ως προς την γεωγραφική κατανομή
  • η προώθηση των πρακτικών για τη διαχείριση και τη διατήρηση των επιλεγμένων οικοτόπων μεταξύ των κύριων φορέων διαχείρισης των δασών, διαμέσου δραστηριοτήτων κατάρτισης και εργαλείων υποστήριξης

η διάδοση της γνώσης σχετικά με το δίκτυο Natura 2000 και την εφαρμογή ευέλικτων διαχειριστικών πρακτικών φυσικής δασοπονίας στο κοινό που στοχεύει ο κλάδος.

 

Επιλεγμένοι δασικοί τύποι οικοτόπων

9330 - Δάση με Quercus suber (Φελλοφόρος δρυς)
9340 - Δάση με Quercus ilex (Αριά) και Quercus rotundifolia
9260 - Δάση με Castanea sativa (Καστανιά)
9530* - (Υπο)Μεσογειακά Πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα

Αυτοί οι δασικοί τύποι οικοτόπων επιλέχθηκαν για το συγκεκριμένο έργο επειδή είναι αντιπροσωπευτικοί της Μεσογειακής βιογεωγραφικής περιοχής, αλλά και επειδή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην ακατάλληλη διαχείριση, η οποία μπορεί να έχει αρνητική επίδραση με αποτέλεσμα να απειλείται η διατήρησή τους.

 

 

Πυρήνας του έργου

Η ανάπτυξη πρότυπων πρακτικών διατήρησης και διαχείρισης αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα του έργου GoProForMED και θα εφαρμοστούν σε 4 επιλεγμένους τύπους οικοτόπων της Μεσογειακής Βιογεωγραφικής Περιοχής. Όλες οι ενέργειες συμβάλλουν στον προσδιορισμό αυτών των πρακτικών.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι πρακτικές διατήρησης και διαχείρισης του έργου θα καθοριστούν και θα εφαρμοστούν στο σύνολο των 12 αναγνωρισμένων περιοχών του Natura 2000.

ΔΡΑΣΕΙΣ

WP1: Διαχείριση και συντονισμός του έργου

Δράση εσωτερικού συντονισμού για τους εταίρους του έργου. Στόχος της είναι να εγγυηθεί την επιτυχία του έργου και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος των δραστηριοτήτων.

ΠΟΡΕΊΑ ΈΡΓΟΥ

Verde: Action completed
Giallo
: Action in progress
Rosso
: Action not yet started
Linea rossa
: Current moment

ΕΤΑΊΡΟΙ

Image

D.R.E.AM. Italia Società cooperativa agricolo forestale (DREAM)

Image

Mouseio Goulandri Fysikis Istorias (MGFI(GNHM))

Image

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

Image

Centre National de la Propriété Forestière (CNPF)

Image

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Image

Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna (FORESTAS)

Image

Università degli Studi di Torino (UNITO)

Image

Università degli Studi di Roma La Sapienza (UNISAP)

Image

Compagnia delle Foreste S.r.l. (CDF)

Image

Centre de la Propietat Forestal (CPF)

Image

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC)

Image

Greek Ministry of Environment and Energy (MINEE)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

Από το 1992, το πρόγραμμα LIFE είναι το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής κοινών περιβαλλοντικών πολιτικών και νόμων, μέσω συγχρηματοδοτήσεων έργων που υποβάλλονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στα κράτη μέλη.

Για την περίοδο 2021-2027, το πρόγραμμα LIFE έχει στη διάθεσή του περισσότερα από 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής, κλιματικής και ενεργειακής νομοθεσίας και πολιτικής. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα LIFE θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη της υλοποίησης της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, του Νέου Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία για μία καθαρότερη και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη από τη νέα Στρατηγική της ΕΕ για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και από τη στρατηγική του “Ένα Κύμα Ανακαίνισης για την Ευρώπη – οικολογικοποίηση των κτιρίων μας, δημιουργία θέσεων εργασίας, βελτίωση της ζωής” (μετάβαση σε μία ενεργειακά αποδοτική οικονομία).

Το νέο πρόγραμμα LIFE 2021-2027 περιλαμβάνει τα τέσσερα ακόλουθα υποπρογράμματα:

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα LIFE, να κατεβάσετε υλικό και ενότητες, να κατεβάσετε υλικό και ενότητες, να ελέγξετε την προθεσμία της τελευταίας πρόσκλησης και να εξερευνήσετε τη βάση δεδομένων των έργων LIFE, επισκεφτείτε τον ειδικό ιστότοπο που φιλοξενείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Περιβάλλον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000

Το δίκτυο Natura 2000 είναι το κύριο εργαλείο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ένα εκτενές οικολογικό δίκτυο, το οποίο συγκροτείται από χερσαίες εκτάσεις και θαλάσσιες περιοχές σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και σήμερα αποτελεί το πιο εκτεταμένο σύστημα προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο.

Το δίκτυο δημιουργήθηκε ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή οδηγία για τους Οικοτόπους και τα Πτηνά, αποσκοπώντας στη διατήρηση των πιο σημαντικών Ευρωπαϊκών ζωικών και φυτικών ειδών, καθώς και των οικοτόπων όπου αυτά διαβιούν. Βασίζεται στην ιδέα της συνύπαρξης και της ισορροπίας μεταξύ της διατήρησης της φύσης, των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων (βιώσιμη γεωργία, δασοκομία και αλιεία).

Η διαχείριση του δικτύου γίνεται μέσω μέτρων διατήρησης για την προστασία της βιοποικιλότητας και έχει συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης, όπως τα προγράμματα LIFE και άλλα συναφή έργα, με στόχο την επιβράβευση βιώσιμων οικονομικών επιλογών στη γεωργία, τον τουρισμό και την κινητικότητα.

Το δίκτυο Natura 2000 στην Ευρώπη:

  • έχει συμμετοχή 27 χωρών
  • προστατεύει το 19% των χερσαίων εκτάσεων και το 9% των θαλάσσιων περιοχών της Ευρώπης
  • αποτελείται από 27.027 τοποθεσίες
  • προστατεύει περισσότερα από 540 είδη πτηνών, περίπου 1.390 είδη ζώων και φυτών και 233 τύπους οικοτόπων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο, επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο εδώ.

LIFE

Project LIFE GoProFor Med
LIFE21 NAT/IT/101074738

LIFE

Project LIFE GoProFor Med
LIFE21 NAT/IT/101074738

Newsletter

Subscribe our newsletter to get latest updates

Compagnia delle Foreste S.r.l.

Sito made by Compagnia delle Foreste S.r.l. P.I.: 01726650561

Compagnia delle Foreste S.r.l.

Sito made by Compagnia delle Foreste S.r.l. P.I.: 01726650561

© 2024 LIFE GoProFor Med